Chuyên mục: Chuyển dự án

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư (Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều […]