Chuyên mục: Thay đổi bổ sung

Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư) Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi cần điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức vốn và thời gian thực hiện dự […]