Chuyên mục: Sửa đổi văn bằng bảo hộ

Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là […]