Thời hạn đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng là bao lâu?

Thời hạn bảo hộ của Giống cây trồng là bao lâu? Bằng bảo hộ Giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm (25 năm) đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm (20 năm) đối với các giống cây trồng khác.

Thời hạn đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng là bao lâu?  

Việc đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng phải trải qua các bước với thời hạn như sau:

– Thẩm định hình thức đơn: đơn đăng ký được thẩm định hình thức trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức.

– Công bô đơn: Đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức sẽ được công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ,

– Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ: Không có thời hạn cụ thể được quy định. Tuy nhiên nội dung của thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ bao gồm:

+ Thẩm định tính mới và tên gọi của Giống cây trồng;

+ Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với Giống cây trồng. Theo quy định thì thời hạn này là 90 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm.

 

KeyCite Vietnam