Chuyên mục: Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT

Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT 1. Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm: a) Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam; b) Thu phí gửi đơn quốc tế và […]

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn sáng chế

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn a) Sửa đổi,bổ sung đơn: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc […]

ĐĂNG KÝ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

“Bằng độc quyền sáng chế là một văn bằng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên cơ sở một đơn yêu cầu bảo hộ, trong đó mô tả một sáng chế và thiết lập một điều kiện pháp lý mà theo đó sáng chế đã được cấp bằng độc quyền chỉ có […]