Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

   Công bố hợp chuẩn hợp quy là tên gọi khác của công bố tiêu chuẩn chất lượng. Khi một sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.  Sản phẩm được chứng nhận có lợi thế cạnh tranh hơn so với các sản phẩm khác vì sản phẩm đó đã tạo lòng tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

Công bố hợp chuẩn và hợp quy là thủ tục bắt buộc khi đưa một sản phẩm ra thị trường. Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy được quy định, hướng dẫn trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nộp hồ sơ đến Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, chi cục có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 1. Hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:

Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký:

 • Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu)
 • Bản sao giấy tờ chứng minh về thực hiện sản xuất, kinh doanh của chủ thể công bố sản phẩm.
 • Bản sao tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.
 • Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của chủ thể công bố sản phẩm:

 • Bản công bố hợp chuẩn
 • Bản sao giấy tờ chứng minh về thực hiện sản xuất, kinh doanh của chủ thể công bố sản phẩm.
 • Bản sao tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.
 • Trường hợp chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000…) hồ sơ phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo mẫu) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.
 • Trường hợp đã được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn: bản sao y giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.
 • Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo mẫu) kèm theo bản sao y Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu (trong vòng 12 tháng)
 1. Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận

 • Bản công bố hợp quy (theo mẫu)
 • Bảo sao y giấy chứng minh về thực hiện sản xuất, kinh doanh của chủ thể công bố hợp quy 
 • Bản sao y giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức chứng nhận cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy.

Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

 • Bản công bố hợp quy (theo mẫu)
 • Bản sao y giấy tờ chứng minh về thực hiện sản xuất, kinh doanh của chủ thể công bố hợp quy.
 • Trường hợp chưa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 2200,..) phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát (mẫu 1) và kế hoạch giám sát.
 • Trường hợp được cấp chứng nhận: bản sao y giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.
 • Bản sao y Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu (trong vòng 12 tháng)
 • Báo cáo đánh giá hợp quy (theo mẫu) kèm theo mẫu dấu hợp quy.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam