Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Khi công ty Cổ Phần thay đổi cổ đông sáng lập, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định tại Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2015 Về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần được tiến hành như sau:

  1. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông và bị xóa khỏi danh sách cổ đông của công ty.

  1. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, ngoài thông báo thay đổi thông tin cổ đông cần phải có thêm:
  • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
  1. Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập thực hiện như trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần.Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
  2. Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần.Trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam