Tư vấn miễn phí

Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp

 • Thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh:
 • Thay đổi tên công ty, trụ sở công ty, rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng/giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty….
 • Tư vấn pháp luật về thuế, tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn góp vốn thành lập công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh, huy động vốn Tư vấn chia, tách, sáp nhập,hợp nhất, chuyển đổi loại hình, tái cấu trúc doanh nghiệp, cho thuê, mua, bán, liên doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn hoạt động mô hình tập đoàn, thành lập tập đoàn kinh tế, tái cấu trúc lại doanh nghiệp khác
 • Tư vấn pháp luật lao động trong doanh nghiệp:Xây dựng nội quy lao động , thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động ,chế độ tiền lương, xây dựng thang bảng lương, chế độ bảo hiểm xã hội , xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể…
 • Tư vấn bảo hiểm Thương mại
 • Tư vấn về xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp ; Cung cấp các hợp đồng , biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước
 • Tư vấn các vấn đề khác về quản lý và điều hành doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật Kinh doanh – Thương mại

 • Tư vấn thủ tục đầu tư, xin cấp giấy phép đầu tư
 • Tư vấn về hợp đồng (Bao gồm hợp đồng Thương mại và hợp đồng dân sự) trong đó: Xem xét tính pháp lý của hợp đồng do doanh nghiệp soạn thảo hoặc ký kết.
 • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam, pháp luật quốc tế về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
 • Cung cấp các mẫu hợp đồng phù hợp với giao dịch của khách hàng.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng , hồ sơ cho khách hàng gồm: Soạn thảo các hợp đồng giao dịch với đối tác trong nước và với đối tác nước ngoài

KeyCite VietNam