Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí ?

Mọi yêu cầu xin gửi về mail: info@keycitelaw.vn để được tư vấn và trả lời cụ thể:

Áp dụng cho các văn bản pháp luật:

  • Cập nhập các văn bản pháp luật, các chính sách kinh tế xã hội mới có ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Phân tích ảnh hưởngcủa các quy định pháp luật đến hoạt động Kinh doanh của doanh nghiệp
  • Dự báo những chính sách pháp luật có thể hình thành trong tương lai ảnh hưởng đến doanh nghiệp