Nguyễn Ngọc Bích – Asistant

Tư vấn thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư…..

  • Doanh nghiệp: thực hiện tư vấn thành lập doanh nghiệp, đăng ký cấp mới chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp…

  • Lao động: tư vấn làm thủ tục cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cấp phép dịch vụ việc làm.

  • Ngân hàng: tư vấn, thực hiện thủ tục vay vốn