Lê Đặng Minh Thư – Administrator

Hoạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định

Quản lý tài chính, chi phí, công nợ

Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc