Đặng Minh Tâm – Branch Manager

Tư vấn về các vấn đề pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, lao động, việc làm…

Tư vấn và hỗ trợ những thủ tục phát sinh trong quá trình hoạt động và điều hành của một doanh nghiệp.