Vũ An Thuyên – Import-export Manager

 

Description: D:\KEYCITE VIETNAM\WEB FILE\HÌNH NHÂN SỰ\CVVUANTHUYEN2 (1).png

– Tư vấn về các vấn đề pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu,  logistics, thương mại quốc tế…

 

– Tổ chức thực hiện hợp đồng, quy trình và thủ tục hải quan,  vận tải, giao nhận hàng hóa…

 

–  Xuất nhập khẩu