Giải thể doanh nghiệp

http://luatthongnhat.com/wp-content/uploads/2016/04/thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan.jpgDo nền kinh tế thị trường hiện nay mà một số doanh nghiệp gặp phải khó khăn vì chưa đủ đủ khả năng hoạt động về tài chính, nhân sự, kinh nghiệm….hoặc hoạt động không hiệu quả thì quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu doanh nghiệp là quyết định thông minh.

Các trường hợp doanh nghiệp được giải thể quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014. Bao gồm:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không được gia hạn.
  • Theo quyết định của các chủ doanh nghiệp, của tất cả thành viên hợp danh, của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Một doanh nghiệp muốn giải thể phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không được trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 202, Điều 203, Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 59 nghị định 78/2015/NĐ-CP nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp;
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Doanh nghiệp gửi hồ sơ về giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về doanh nghiệp giải thể cho cơ quan thuế.Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam