Thành lập công ty hợp danh

http://thanhlapdoanhnghieptphcm.com:7787/mediaroot/media/userfiles/useruploads/443/image/CommScope-2.jpgCông ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.

Công ty hợp danh bao gồm:

  • Thành viên hợp danh: khác với công ty TNHH và công ty cổ phần, thành viên hợp danh phải là cá nhân và có chế độ chịu trách nhiệm là vô hạn tức chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tái sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
  • Thành viên góp vốn:  chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

Ttục thành lập công ty cổ phần được quy định, hướng dẫn tại chương II Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh quy định tại Điều 21 Luật doanh nghiệp 2015. Bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh thành viên.
  • Bản sao các giấy tờ sau:
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của các thành viên.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hạn chế rủi ro trong kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite Vietnam