Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ

Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp (DN) lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hay thương mại đều liên quan đến sở hữu trí tuệ để được bảo hộ thì phải đăng ký mới được bảo hộ […]

Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT

Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT 1. Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm: a) Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam; b) Thu phí gửi đơn quốc tế và […]

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn sáng chế

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn a) Sửa đổi,bổ sung đơn: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc […]

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận hồ sơ Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Ghi […]

Việc bộc lộ kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký

Một trong những điều kiện để Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là kiểu dáng đó phải “có tính mới”. Theo Điều 65.1 Luật SHTT “Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc […]

Những điều cần biết về quyền tác giả

Quyền tác giả: Là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác […]

Đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam

     Chắc chắn không thể phủ nhận giá trị (cả về vật chất và tinh thần) mà các sản phẩm trí tuệ mang lại. Do đó mà việc bảo vệ, phát triển và củng cố những giá trị trên là vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhận thức của […]